Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2018 09:05 WPFZ.271.5.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
15.03.2018 10:05 WOŚ 271.5.2018 UNIEWAŻNIENIE dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 28.02.2018 r. na zadanie pn: „Ochrona zieleni zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym”
14.03.2018 14:28 WOŚ.271.4.2018 UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie wybiegu dla psów”
13.03.2018 10:00 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12 karta mapy 27 obręb Będzin o pow. 3000 m2, położonej w Będzinie przy ulicy Powstańców Śląskich z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych
12.03.2018 09:59 WRM-RI.7013.14.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Będzinie”
08.03.2018 08:22 WRM-RI.7013.13.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu krytego basenu wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie”
22.02.2018 10:42 0050.80.2018 Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2018
09.02.2018 09:15 0050.46.2018 Zarządzenie nr 0050.46.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.02.2018 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
17.10.2017 09:33 Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA
04.10.2017 14:30 Nr XLI/346/2017 Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji i zakresu działania nowej Filii nr 3 Dworzec
26.07.2017 14:48 Ważne informacje w związku ze zmianą nazw ulic w Będzinie