Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2018 13:05 WOOŚ.4210.27.2017.JB.1 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHORNY ŚRODOWISKA
16.01.2018 13:00 BK-RM.6220.9.10.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.01.2018 13:14 Nr RPPII.6220.007.2017 OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. „ Platforma Logistyczna FM Logistic – zespół zabudowy magazynów wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
11.01.2018 15:19 WO.271.1.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Dostawa oczyszczaczy powietrza do przedszkoli i żłobków zlokalizowanych na terenie miasta Będzina
11.01.2018 12:52 WOŚ.7021.3.1.2018 Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
11.01.2018 10:19 BK-RM.6220.8.8.2017 POSTANOWIENIE Burmistrza Miasta Czeladź przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczoąco oddziaływać na środowisko pn.: "Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linią do pakowania węgla w Będzinie"
11.01.2018 10:11 BK-RM.6220.8.9.2017 POSTANOWIENIE Burmistrza Miasta Czeladź Zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Magazyn surowców energetycznych w postaci węgla z funkcją sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz linią do produkcji paliw kwalifikowanych i linią do pakowania węgla w Będzinie"
08.01.2018 16:42 0050.10.2018;0050.12.2018 Zarządzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina i szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.01.2018 14:39 0050.1.2018 Zarządzenie Nr 0050.1.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 03.01.2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018 -2022
02.01.2018 08:59 0050.511.2017 Zarządzenie nr 0050.511.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2017 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
28.12.2017 14:18 0050.508.2017 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2018 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia

1 2 następna