Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2018 12:55 WOŚ.7021.3.11.2018 Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
21.09.2018 10:29 0050.384.2018 Zarządzenie Nr 0050.384.2018 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
21.09.2018 08:09 Nr RPPIX.6220.9.2018 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
20.09.2018 12:36 WPSiDG.8030.26.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”
20.09.2018 09:02 BRM.0002.LV.2018 LV sesja Rady Miejskiej Będzina
19.09.2018 12:51 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców dzielnicy Grodziec na stawkę czynszu za dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym 91 karta mapy 2 obręb Grodziec z przeznaczeniem pod budowę kolejnych 9 garaży typu „blaszak” wraz z infrastrukturą techniczną oraz układem dróg wewnętrznych i dojazdem od strony ulicy Górniczej
18.09.2018 10:19 GL.ZUZ.2.421.596.2018.BD.7034 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
18.09.2018 09:01 WRM-RSiIM.271.14.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: „Oświetlenie świąteczne Będzina 2018”
11.09.2018 14:56 0050.380.2018 Zarządzenie Nr 0050.380.2018 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie
30.08.2018 15:29 WPSiDG.8030.21.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017 – 2019"
30.08.2018 15:28 WPSiDG.8141.11.2.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas III gimnazjum oraz klas VII i VIII szkół podstawowych dotyczących substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz członków ich rodzin"

1 2 następna