x 
Drukuj
Jacek Trześniewski 02.07.2003 11:07

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe

­

 

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Armii Krajowej

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Sportowa 2
NIP 625-14-33-478, Regon 000726352

 tel. 48 32 267 45 82

e-mail

strona internetowa

 

sp10bedzin@wp.pl
 

www.sp10bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/SP10bedzin/SkrytkaESP

 Dyrektor  Anna Drzewiecka
Zastępca Dyrektora  Dorota Sochocka

 

 • Liczba oddziałów: 17 (w tym 1 oddział przedszkolny)
 • Liczba nauczycieli: 37
 • Liczba uczniów: 363 (w tym 23 dzieci w oddziale przedszkolnym)

 

Czym dysponujemy:

 • Liczba sal lekcyjnych: 15
 • Pracownia komputerowa: 1
 • Pracownia przyrodnicza: 1
 • Sala gimnastyczna
 • Salka korekcyjna
 • Boisko
 • Biblioteka
 • Świetlica szkolna
 • Gabinet pielęgniarki
 • Gabinet pedagoga
 • Gabinet dyrektora i wicedyrektora szkoły

Szkoła ukierunkowana jest na problematykę europejską i informatyczną:

 • Dysponujemy pracownią komputerową przeznaczoną dla uczniów II etapu edukacyjnego oraz mobilną pracownią komputerową dla uczniów klas I-III.
 • 20 czerwca 2017r. w naszej szkole została otwarta Zielona Pracownia "Muszelka". Otwarcie nowoczesnej ekopracowni było możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miejskiego Będzin. Nowoczesna pracownia ekologiczna służyć będzie uczniom dzięki bogatym zestawom pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. Jesteśmy pewni, że dzięki tak nowoczesnej pracowni praca nauczycieli będzie przynosiła jeszcze większe efekty a uczniowie chętnie będą rozwijali zainteresowania ekologiczne.
 • Na terenie placówki działa bezprzewodowa sieć internetowa WiFi.
 • W bibliotece szkolnej znajdują się cztery stacjonarne stanowiska komputerowe (z dostępem do internetu), otrzymane  w ramach programu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych”.
 • Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami: Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej: "Malowanie na ekranie", którego zasięg rozszerzyliśmy o kraje europejskie oraz konkursu „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej” o zasięgu ponaddiecezjalnym.
 • W naszej placówce odbywa się również miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz egzamin na kartę rowerową dla uczniów z będzińskich placówek oświatowych.
 • Realizowaliśmy cztery projekty edukacyjne w ramach programu Comenius i Comenius  Socrates: „Wiedza dziecięca nie zna granic”, „Myślące dzieci”, „Żyjąc legendami. Czytanie, pisanie i dzielenie się literaturą europejską” oraz „W pracowni europejskich mistrzów”.
 • W roku 2010 strona internetowa szkoły została uznana jako „Strona przyjazna młodzieży”
 • W roku szklonym 2011/2012 szkoła uzyskała tytuł „Szkoły odkrywców talentów”.
 • Posiadamy również tytuły: „Szkoły uczącej się”, „Szkoły z klasą”, „Nauczyciela z klasą”, „Ucznia z klasą” oraz „Szkoły bez przemocy”.
 • W roku 2014/2015 szkoła uzyskała certyfikat „Przyjazna i bezpieczna świetlica szkolna”.
 • W roku 2016 placówka została wyróżniona przez uczniów i ich rodziców za najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych.
 • W roku 2017 szkoła otrzymała certyfikaty: „Dzieciaki Mleczaki”, „Śniadanie daje moc”.

Na co kładziemy nacisk

 • Edukacja europejska: Ukończyliśmy realizację projektów w ramach programu  Comenius i Comenius Socrates. Nawiązaliśmy współpracę m. in. ze szkołami na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Szkocji, Portugalii, we Włoszech. Od roku szkolnego 2014/2015 realizujemy projekty edukacyjne eTwinning. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami m. in. z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Słowenii, Litwy. Udział w projekcie odbywa się poprzez platformę dla nauczycieli pozwalającą na nawiązanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami.
 • Rok szkolny 2017/2018 przebiegać będzie  w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie pod znakiem realizacji dwóch projektów europejskich. Już drugi rok (czas trwania projektu: od 1. września 2016 do 31. maja, 2018r.)  nauczyciele będą realizować projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Mówię, wiem, rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Szkoła otrzymała na realizację działań w projekcie dofinansowanie w kwocie 144 484, 79 zł. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania i umiejętności uczenia się języka angielskiego, rozwijanie sprawności językowych wśród uczniów i nauczycieli, polepszenie kompetencji kluczowych oraz promowanie świadomości międzykulturowej, jak również wykorzystanie nowatorskich metod nauczania języka angielskiego. Nauczyciele wprowadzą elementy języka angielskiego na zajęciach z nauczanego przez siebie przedmiotu, co da uczniom szansę na pozbycie się obaw i kompleksów co do swoich możliwości. Posługiwanie się językiem obcym w codziennych sytuacjach szkolnych wzmocni ich poczucie własnej wartości oraz zmotywuje do dalszej nauki.
  Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się realizacja projektu „Dzieląc się i wspólnie ucząc, siejemy ziarna naszej przyszłości” współfinansowanego w ramach  Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ KA219, we współpracy z tzema szkołami: CEIP Donoso Cortes w Caceres  (Hiszpania), Istituto comprensivo  „C.D. Settani S.M.S.Manzoni” z Rutigliano (Włochy) oraz Shesto OU "Sveti Nikola" w Stara Zagora (Bułgaria). Szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 140 euro na realizację projektu. Jego celem jest położenie nacisku na nauczanie interdyscyplinarne oraz rozwój umiejętności, które będą przydatne w codziennym życiu i ułatwią uczniom ich własny rozwój. Uczestnicy projektu skupią się m.in. na rozwijaniu nauczania zintegrowanego, dostosowanego do  różnych stylów nauczania, zainteresowania uczniów oraz zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.
 • Do tej pory dziesięciu  nauczycieli brało udział w szkoleniach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Dwa z nich to dwutygodniowe kursy językowe „Intensywny kurs języka angielskiego” oraz „Umiejętności komunikowania się w języku angielskim dla nauczycieli”. Kolejny to „CLIL – technologia i  narzędzia informacyjne  dla nauczycieli pracujących z  CLIL”. Swoją znajomość języka angielskiego nauczyciele podnosili także przez cały rok szkolny w trakcie  intensywnego kursu języka angielskiego zorganizowanego na terenie szkoły. Planowane są jeszcze dwa szkolenia dla sześciu nauczycieli w Wielkiej Brytanii i na Cyprze.
 • Edukacja informatyczna: Zajęciami komputerowymi objęliśmy uczniów od początku edukacji szkolnej.
 • Edukacja językowa: Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-VII.
 • Edukacja kulturalna: Posiadamy stały kontakt z ośrodkami kultury w mieście (Teatr Dzieci Zagłębia, Dom Kultury, Biblioteka Miejska, Szkoła Muzyczna).
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna: Dbamy o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój dzieci; wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach w sali gimnastycznej, dzieci z wadami postawy korzystają z zajęć korekcyjnych. Prężnie działa SKS. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w rozgrywkach sportowych na różnych szczeblach.
 • Pomoc dydaktyczno-wychowawcza: Szkoła realizowała projekt „Będzińska szkoła równych szans”, w ramach którego zorganizowano zajęcia dla uczniów klas I- III o charakterze wspierającym rozwój dziecka. W latach 2010-2012 realizowaliśmy projekt „Przyjazna szkoła równych szans” finansowany ze środków UE. Wsparciem objęliśmy 185 uczniów naszej szkoły.  Podjęte działania służyły polepszeniu mocnych i eliminacji słabszych stron procesu kształcenia i wychowania, redukcji dysproporcji w osiągnieciach edukacyjnych, minimalizacji niepowodzeń szkolnych.
  W roku szkolnym 2017/2018 w szkole będzie realizowany projekt „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse", na który Miasto Będzin pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 879 232,94 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. Szkoła zostanie doposażona w środki dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Planowana jest również m.in. realizacja zajęć wyrównawczych i rozwojowych z matematyki, języków obcych i informatyki. Projekt realizowany będzie od października 2017 r. do końca sierpnia 2019r.   

 

Co nas wyróżnia


Realizujemy program autorski: „Pływanie w szkole podstawowej” dla klas V. Wiele naszych działań wyróżnia placówkę nie tylko w środowisku lokalnym. Dzięki współpracy z władzami miasta i mediami o wielu naszych poczynaniach można dowiedzieć się w środkach masowego przekazu. Taki wydźwięk mają organizowane od kilku lat Dni Comeniusa powiązane często z wizytami gości ze szkół partnerskich; konkursy: grafiki komputerowej „Malowanie na ekranie” i form przestrzennych „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”. Szkoła współpracuje z organizatorami Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Podejmuje różnorodne działania wychowawczo-edukacyjne we współpracy z wieloma instytucjami. Efektem tych poczynań jest realizacja  programów: „Śladami przeszłości - uczniowie adoptują zabytki” oraz „Świat po drugiej stronie muru”. Współpracujemy z Fundacją Jerzego Owsiaka organizując Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz z Wojewódzkim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa włączając społeczność szkolną i pozaszkolną do uczestnictwa w akcji honorowego krwiodawstwa oraz rejestracji dawców szpiku kostnego. W roku szkolnym 2015/2016 Szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Małe Zagłębie” rozsławił nasze miasto poza granicami kraju. W maju 2016 r. wystąpił podczas festiwalu folklorystycznego „Forgórózsa” organizowanego w mieście Tatabanya na Węgrzech z repertuarem polskich pieśni i tańców ludowych. W maju 2017 roku gościliśmy w naszej szkole zespół folklorystyczny z Tatabányi, węgierskiego miasta partnerskiego Będzina. Zespół wraz ze społecznością szkolną, oficjalnymi delegacjami miast partnerskich oraz radnymi i przedstawicielami UM uczestniczył w festynie szkolnym „Poznaj Europę”.


Zajęcia pozalekcyjne

 • SKS /10 godzin w tygodniu /dziewczęta i chłopcy kl. IV, V, VI, VII/
 • Gimnastyka korekcyjna 2 godz. tygodniowo
 • Koło teatralne / 2 godz. /kl. I - III/
 • Chór / 1 godz. / kl. IV, V, VII /
 • Zespół pieśni i tańca ”Małe Zagłębie” / 2 godz. / kl. I - VII /
 • Kolo czytelnicze / 1 godz. tygodniowo
 • Koło informatyczne /1 godz./kl. I – III /
 • Koło matematyczne / 1 godz. tygodniowo
 • Koło szachowe /1 godz. tygodniowo
 • Koło przyrodnicze /1 godz. tygodniowo
 • Koło języka polskiego /1 godz. tygodniowo
 • Zajęcia logopedyczne w oddziale przedszkolnym

 

Dla szczególnie zdolnych

Zachęcamy uczniów zdolnych do rozwijania swoich zainteresowań poprzez organizację różnorodnych dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowie wykonują często dodatkowe zadania korzystając z rozmaitych źródeł wiedzy, wykorzystując literaturę zgromadzoną w bibliotece szkolnej i wiedzę online. Szkoła proponuje duży wybór zajęć pozalekcyjnych,  świetlica szkolna organizuje warsztaty teatralne i plastyczne. Prężnie działają koła zainteresowań.

Oferta dla uczniów z trudnościami

W klasach I – III podczas godziny zajęć dydaktyczno - wyrównawczych wychowawcy klas starają się wyrównać start wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole. Zwiększona liczba godzin kształcenia zintegrowanego umożliwia indywidualizację w procesie nauczania. W klasie VI uczniowie korzystają z dodatkowej godziny matematyki. Działa pomoc koleżeńska w niektórych zespołach klasowych.


Jak uczymy języków

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się po dwie godziny w tygodniu  w klasach I, II i III. W klasach młodszych nauka języka odbywa się w formie zabawowej i uczestniczą w nich całe klasy, począwszy od oddziału przedszkolnego. Dla uczniów starszych (3 godziny tygodniowo) w niektórych klasach, lekcje języka odbywają się z podziałem na grupy. Nauczyciele pracują metodami aktywnymi.Zajęcia profilaktyczne


W szkole organizujemy Dzień bez Przemocy oraz Tydzień Życzliwości. Prowadzona jest grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Uczniowie klas I - VI objęci są zajęciami z profilaktyki uzależnień. Zajęcia te prowadzone są przez pedagoga szkolnego wg programów „Zanim spróbujesz”, „Spójrz inaczej”, „Jak żyć z ludźmi”, „Cukierki”  oraz elementy z programu „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków”. Wychowawcy klas w ramach zajęć z wychowawcą realizują program profilaktyki szkoły. W placówce odbywają się cykliczne prelekcje z zakresu profilaktyki prozdrowotnej prowadzone przez pielęgniarkę szkolna. W ramach potrzeb organizowane są pogadanki z pracownikami służby zdrowia, Referatu ds. Przestępczości Nieletnich, kuratorów społecznych.


 

Imprezy, wydarzenia


Od lat dwa razy w roku: jesienią i wiosną, organizowane są festyny szkolne. Wielkim wydarzeniem, w którym uczestniczą przedstawiciele władz miasta, jest pasowanie pierwszoklasistów. Tradycją stało się organizowanie Dnia otwartego dla przedszkolaków, jak również uczestnictwo szkoły w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Obchodzimy również święta patriotyczne, takie jak Narodowe Święto Niepodległości, Konstytucji Trzeciego Maja, itp. Organizujemy Dzień Języka Ojczystego, Konkurs o tematyce bezpieczeństwa oraz Konkurs Europejski. Szkoła włączyła się również do akcji „Szklanka mleka dla uczniów” i „Owoce w szkole”. Od kilku lat organizujemy egzamin na kartę rowerową dla uczniów będzińskich szkół podstawowych, a od roku 2014/2015 miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.


Zawody sportowe


Szkoła organizuje zawody sportowe m.in.: gry i zabawy, turnieje ringo, mini siatkówki, dwóch ogni. Turnieje odbywają się podczas np. festynów szkolnych. Biorą w nich udział wszyscy uczniowie jak i ich rodzice. W szkole organizowane są także międzyszkolne zawody mini koszykówki i mini siatkówki na szczeblu miejskim, powiatowym i rejonowym.

 
Organizacje w szkole


W szkole działa Samorząd Uczniowski wybierany spośród uczniów klas IV - VI oraz Rada Młodszych reprezentująca klasy I - III. Obie te organizacje ściśle ze sobą współpracują.


Wycieczki

Uczniowie z wszystkich klas oprócz wyjść do kina, teatru, muzeum i na koncerty, wycieczek przedmiotowych po najbliższej okolicy, dwa razy w roku wyjeżdżają na dłuższe wycieczki rekreacyjne. Trasa i program wycieczek zaplanowane przez wychowawcę, dostosowane są do wieku i oczekiwań uczestników. Dzięki wspólnym wyjazdom uczniowie poznają piękne zakątki Polski, wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy oraz integracyjny. Wyjazdy dzieci z grupy socjoterapeutycznej finansuje Urząd Miejski.Obozy wakacyjne


Szkoła każdego roku organizuje dla uczniów klas trzecich dwutygodniowy wyjazd na Zieloną Szkołę nad morze. Zapewniamy także wyjazdy na obozy dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, które są finansowane przez Urząd Miejski.


Współpraca z innymi szkołami


Sąsiedztwo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia procentuje wspólnymi przedsięwzięciami, jak organizowane koncerty muzyczne z udziałem uczniów naszej szkoły.


Współpraca z innymi instytucjami


Szkoła bardzo ceni sobie współpracę z instytucjami kulturalnymi w mieście. Należą do nich Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr Dzieci Zagłębia, Muzeum Zagłębia, Domy Kultury. Przedstawiciele policji, straży miejskiej przeprowadzają pogadanki dla uczniów, a strażacy organizują pokazy sprzętu gaśniczego. Wiele problemów wychowawczych rozwiązywanych jest we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Sądem. Szkoła współpracuje z Fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” realizując program „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach którego uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy.

Osiągnięcia i formy aktywności w roku szkolnym 2016/2017

 

L.p.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

1.

Konkursy, przeglądy międzynarodowe:

 • sukcesy indywidualne,
 • sukcesy zespołowe

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR” – Tymoteusz Ziarek kl.VIa oraz Alan Dostał kl.IVa

 

 

2.

Konkursy i przeglądy ogólnopolskie:

 • sukcesy indywidualne,
 • sukcesy zespołowe

Wyróżnienie dla szkolnego teatru w XXIII Festiwalu Teatralnym w Czerwionce- Leszczynach

3.

Konkursy przedmiotowe

organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 • nazwiska laureatów,
 • nazwiska finalistów,
 • liczba uczestników II etapu

konkursu przedmiotowego

Zakwalifikowanie się Oliwii Jaworskiej uczennicy kl.Vb do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego

4

Konkursy i przeglądy wojewódzkie:

 • sukcesy indywidualne,
 • sukcesy zespołowe

 

-----------------------------------------------------------

5.

Konkursy i przeglądy rejonowe

(o zasięgu regionalnym):

 • sukcesy indywidualne,
 • sukcesy zespołowe

I miejsce w kategorii klas IV-VI w konkursie „Zagłębiowskie piosenki” – Zuzanna Wasik kl.Va,

III miejsce w kategorii klas I-III w konkursie „Zagłębiowskie piosenki” – Amelia Dziuba kl. IIIC,

II miejsce w kategorii klas IV-VI w konkursie „Zagłębiowska pisanka” – Zuzanna Mikołaczyk kl.Va,

Wyróżnienie w kategorii klas I-III w konkursie „Zagłębiowska pisanka” – Marta Cyganek kl.IIIC,

III miejsce w kategorii: kolęda bożonarodzeniowa w Konkursie Twórczości Muzycznej i Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Kolęda i Kartka Bożonarodzeniowa-Natalia Dulko kl.VIb oraz Natalia Płoszańska kl.Vb

II miejsce w X Szkolnych Spotkaniach z Melpomeną – N.Dulko,N.Godzic, K.Góra, M.Lisowski, M.Wnuk, A.Wójtowicz, K.Nieznalska, P.Grzywacz, P.Sosnowska , indywidualna nagroda-N.Godzic kl.VIb

III miejsce w Pierwszym Zagłębiowskim Konkursie "Dźwiękomalowanie" - Amelia Dziuba kl. IIIC.

6.

Konkursy i przeglądy powiatowe:

 • sukcesy indywidualne,
 • sukcesy zespołowe

Wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI w XV edycji konkursu „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej” - A.Cyganek VIb,A.Wójtowicz kl. IVa, K.Nieznalska kl. IVa, P.Nieznalski kl.Va

7.

Konkursy i przeglądy miejskie:

 • sukcesy indywidualne,
 • sukcesy zespołowe

II miejsce w miejskich eliminacjach Małego Okręgowego Konkursu Recytatorskiego-N.Dulko kl.VIb, wyróżnienie-M.Lisowski kl.Vb

 

III miejsce w międzyszkolnym konkursie „Potyczki językowe”-A.Sochacki,P.Łaptos KL.Vb

 

II miejsce „Czytamy na medal”-S.Kowalska kl.IIb

 

IV miejsce w konkursie „Mały mistrz słowa” J.Polek, Z.Jaszczyk, D.Makowska kl.VIa

 

II miejsce w miejskim konkursie literackim " Mały bajkopisarz: Bianka Trzęsicka, Wyróżnienie: Mateusz Gałka

 

II miejsce w kategorii klas trzecich w miejskich eliminacjach do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR” –Agata Jaszczyk kl. IIIb

 

I miejsce w Miejskim Konkursie Matematycznym „Mały Pitagoras”- J.Łyszczarz kl.IIIB, O.Czopek kl.IIIc, K.Dunal IIIa

 

Nagroda indywidualna za grę aktorską w Przeglądzie Małych Form Scenicznych dla- K.Dunal kl.IIIa, K.Bartuzi kl.IIIb

 

I miejsce w Miejskim Przeglądzie Małych Form Scenicznych dla szkolnego teatru za spektakl „Bajka o szczęściu”

 

II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „A to Polska właśnie” – T.Ziarek, P.Gajda, D.Szwajca

 

Nagroda Prezydenta Miasta Będzina dla Anastazji Wójtowicz oraz Aleksandra Cyganek

 

Wyróżnienie w konkursie plastycznym " Pani Kreseczka" -E.Łączkowska, D.Środa

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych i wychowawczych oraz o wynikach pracy szkoły

8.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę, a adresowane do uczniów innych placówek

organizacja konkursów:

-Konkurs ,,Szopka bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”,

-Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej

„Malowanie na ekranie”,

-organizacja egzaminu na kartę rowerową dla uczniów będzińskich szkół,

-organizacja etapu miejskego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

- pmoc w oranizacji uroczystości powitania wiosny dla będzińskich przedszkolaków;

 

9.

Przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze organizowane przez szkołę dla własnych uczniów i środowiska

kampanie społeczne:

 

„Zachowaj trzeźwy umysł”; „Postaw na rodzinę”; „Przemoc boli”;

 

 

organizacja szkolnych konkursów :

 

-Konkurs ekologiczny dla kl.I-III(Recyklingowa zbiórka)

-Konkurs plastyczny dla kl.I-III(kartka wielkanocna)

-Konkurs j.ang. Dla kl.IV-VI (Co wiesz o zjednoczonym królestwie)

II konkurs piosenki POLSKIEJ przedstawienie dla ucz. kl.I-III (kl.IIB w j.ang.)

-Szkolne konkursy ortograficzne, recytatorskie, czytelnicze i plastyczne dla uczniów klas I-VI

 

akcje:

Obchody światowego Dnia Książki

„Świąteczne kartki dobroczynne”, „Listy dla Ziemi”, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Nakrętka dla Olinka; „Pomóż zwierzętom przetrwać w schronisku - Szkolne Koło „Dogomaniacy”,REBA-zbiórka baterii

-Festyn rodzinny," Książka twoim przyjacielem",

-Dzień Chłopca, pasowanie na ucznia, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka; Dzień Ziemi, Dzień św. Patryka, Książka moim przyjacielem, Dzień Wolontariatu.

- organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- Uroczysty Koncert z okazji Dnia Matki w Państwowej Szkole Muzycznej w Będzinie

-organizacja warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli- praca z zestawem edukacyjnym TUPUTAN

-prelekcja dotycząca cyberprzemocy współorganizowana przez Wojewódzką Komendę Policji w Katowicach

- organizacja warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli – praca z zestawem edukacyjnym TUPUTAN

-organizacja Festynu "Poznajmy Europę" w ramach realizacji projektu n”Mówie, wiem, rozumiem” w programie PO WER

- organizacja wizyty dla zespołu folklorystycznego z miasta partnerskiego Tatabany (festyn , rozgrywki sportowe, warsztaty taneczne)

10.

Realizowane w danym roku szkolnym innowacje i programy autorskie

-----------------------------------------------------------

11.

Udział i realizacja programów europejskich, ogólnopolskich i innych

Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej „Mówię wiem, rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekty eTwinning „Opowiem Ci o moim mieście”, „Let’s share our special days” “Draw me a legend of your country.”

12.

Indywidualne osiągnięcia nauczycieli – nagrody, certyfikaty, publikacje itp.

Certyfikat „Doskonalimy się dla edukacji”-D.Sochocka

Certyfikaty Uczeń (Nie)zwykły czyli kto?- M. Suszyńska,O.Witek

Certyfikaty „Dokumentowanie pracy szkoły, w tym dokumentowanie przebiegu nauczania”

„Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce”-D.Sochocka, J.Brzostek

Certyfikat: “Uczeń (NIE)zwykły, czyli kto?” - M. Suszyńska, O. Witek

Certyfikat:w ramach ogólnopolskiego programu edukacji filmowej – J. Konewecka

Nagrody Prezydenta Miasta :

-Anna Drzewiecka

-Joanna Brzostek

-Jolanta Busz

-Joanna Hajduk

-Olga Witek

Nagroda Dyrektora Szkoły:

A.Biały-Nieznalska, M.Kalaga,A.Peroń, S.Płatos, j.Płużek-Kuffel, J.Konewecka, E.Niedziela-Rusin, E.Nowicka, J.Skwara, E.Wolniak, M.Suszyńska, K.Stachera, D.Sochocka, K.Siwy

 

13.

Aktywna współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami

Stowarzyszenie SURSUM CORDA, Fundacja Ekologiczna Arka, Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

14.

Certyfikaty, tytuły uzyskane przez szkołę w danym roku szkolnym

Certyfikaty „Dzieciaki Mleczaki”, „Śniadanie daje moc”, "Szkolny Klub Wolontariatu".

15.

Wyniki egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego,

----------------------------------------------

16.

Frekwencja uczniów w danym roku szkolnym:

 

a) klasy I-III SP

b) klasy IV-VI SP

c) klasy I-III G

 

 

 

a)84,74

 

b)86

c) ------------

17.

Wyniki klasyfikacji uczniów:

 • procent uczniów klas IV-VI SP

ze średnią powyżej 5,0

 • procent uczniów klas IV-VI SP

ze średnią poniżej 3,0

 • procent uczniów klas I-III G

ze średnią powyżej 5,0

 • procent uczniów klas I-III G

ze średnią poniżej 3,0

 • procent uczniów niepromowanych

 

a)17,8%

 

b)6,6 %

 

c)--------------

 

 

d) -------------

 

e)0,65%

18.

Analiza strony internetowej szkoły

Zaznaczyć znakiem „x” właściwą informację dotyczącą zawartości szkolnej strony www:

X informacja o misji i atutach szkoły

X szczegółowa informacja o aktualnej ofercie edukacyjnej, m.in. realizowanych projektach, zajęciach pozalekcyjnych, zasadach rekrutacji uczestników zajęć dodatkowych itp.

X aktualna informacja o sukcesach szkoły i uczniów

X dostęp do podstawowych dokumentów szkolnych, np. statut, regulaminy, programy itp.

 • informacja o wymaganiach przedmiotowych (kryteria ocen)

x dostęp do aktualnego planu zajęć klas

 • informacja o zastępstwach
 • informacja o EWD szkoły

X informacja o wynikach ewaluacji zewnętrznej

 • dostęp do serwisu e-learningowego

19.

Dziennik elektroniczny

-------------------------------------------------------------------

20.

Osiągnięcia dyrektora w zarządzaniu placówką, inicjatywy służące poprawie warunków wychowania i nauczania, pozyskiwanie środków zewnętrznych

- przeprowadzono następujące remonty ze środków własnych: malowanie korytarza drugiego piętra, świetlicy szkolnej i sali nr 20 ( przygotowali sali lekcyjnej do wydłużenia drugiego etapu edukacyjnego)

- opracowano wniosek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - pozyskano kwotę 15.000 zł przeznaczoną na wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej;

- opracowano wniosek i pozyskano fundusze na
zorganizowanie “Zielonej pracowni” w szkole;

- opracowano materiały dla szkoły do projektu:
“ Będzińskie szkoły górą”;

- przeprowadzono modernizację szkolnej sieci wodnej- doprowadzono ciepłą wodę do wszystkich ujęć;

- pozyskano fundusze na zakup regałów do biblioteki szkolnej, 2 komputerów do szkolnej pracowni komputerowej oraz kompletu mebli do świetlicy szkolnej.

         

 

 

Sport i rekreacja w roku szkolnym 2016/2017

 

 

L.p.

Formy aktywności

Nazwa formy aktywności, konkretne osiągnięcia, istotne przedsięwzięcia edukacyjne i wychowawcze

Osiągnięcia indywidualne i zespołowe uczniów

(zdobycie I-III miejsca lub innego znaczącego miejsca w rywalizacji sportowej) 

1.

Zawody międzynarodowe:

 1. sukcesy indywidualne,
 2. sukcesy zespołowe

 

 

2.

Zawody ogólnopolskie:

 1. sukcesy indywidualne,
 2. sukcesy zespołowe

 

3

Zawody wojewódzkie:

 1. sukcesy indywidualne,
 2. sukcesy zespołowe

 

4.

Zawody rejonowe (o zasięgu regionalnym):

 1. sukcesy indywidualne,
 2. sukcesy zespołowe

      

 -II m w mini piłce ręcznej dziewcząt

 

 

 

 

 

5.

Zawody powiatowe:

 1. sukcesy indywidualne,
 2. sukcesy zespołowe

 

- IV m w turnieju BRD

- III m w piłce nożnej dziewcząt

- II m w minikoszykówce dziewcząt

- II m mini piłce ręcznej dziewczat

 

6.

Zawody miejskie:

 1. sukcesy indywidualne,
 2. sukcesy zespołowe

- IV m w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt

- V m  w sztafetowych biegach przełajowych chłopców

- IV m w minikoszykówce chłopców

- II m w minikoszykówce dziewcząt

- II m mini piłce ręcznej dziewcząt

- III m w mini piłce ręcznej chłopców

- V m w piłce nożnej chłopców

- I m w turnieju BRD

 

Informacja o szczególnie wartościowych przedsięwzięciach sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych

7.

Przedsięwzięcia sportowe              i rekreacyjne organizowane przez szkołę, a adresowane           do uczniów innych placówek

   Miejski Turniej BRD

     

8.

Najciekawsze przedsięwzięcia sportowe i rekreacyjne organizowane przez szkołę            dla własnych uczniów

 - turniej międzyklasowy mini piłki nożnej chłopców

 - organizacja festynów z el.sportowymi

9.

Realizowane w danym roku szkolnym dodatkowe zajęcia sportowe (klasy sportowe, rozszerzone zajęcia sportowe, rekreacyjne w jakim wymiarze godzin, itp.)

- zajęcia SKS z minikoszykówki, mini piłki ręcznej, piłki nożnej oraz minisiatkówki

- dodatkowe projekty sportowe

 

10.

Przedsięwzięcia szkoły popularyzujące turystykę

 (m.in. rajdy, wycieczki górskie itp.)

 

 

11.

Udział szkoły

w przedsięwzięciach zewnętrznych dotyczących upowszechniania sportu

i rekreacji

- organizowanie egzaminu praktycznego na kartę rowerową.

 

 

 

 

 

Stołówka

W szkole działa stołówka. Do tego celu wydzielona jest część szkolnej świetlicy. Od godz. 11.25 podczas przerw międzylekcyjnych wydawane są dwudaniowe obiady. Posiłki zwykle spożywa około 180 uczniów.


Świetlica

Świetlica jest czynna od 7.00 do 16.00. Mogą z niej bezpłatnie korzystać wszyscy potrzebujący uczniowie pod fachową opieką wychowawców świetlicy. Świetlica oferuje zajęcia zgodne z harmonogramem, a wśród nich: praca z dzieckiem mającym trudności w nauce i dzieckiem zdolnym, zajęcia plastyczno – techniczne, muzyczne, quizy, zagadki logiczne, itp. Dla zainteresowanych uczniów wychowawcy proponują również zajęcia teatralne. Działania wychowawcze skierowane są na minimalizowanie agresywnych zachowań. W szkole działa oddział świetlicy utworzony dla pierwszoklasistów, w którym zajęcia dostosowane są do zainteresowań i możliwości najmłodszych.

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od 7.45 do 16.00. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Wyposażona jest w cztery komputery z dostępem do internetu i urządzenie wielofunkcyjne, otrzymane w ramach programu „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach szkolnych”.

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa Nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.05.2018 12:54 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych Szkoły Podstawowej nr 10" (Michał Karoń)
19.03.2018 10:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2017 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.09.2017 09:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.02.2017 12:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.02.2017 12:20 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10" (Michał Karoń)
02.02.2017 12:20 Usunięto załącznik Statut_2016 Szkoły Podstawowej nr 10.pdf (Michał Karoń)
07.09.2016 15:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.09.2016 15:08 Usunięto załącznik Statut_2015 Szkoły Podstawowej nr 10.pdf (Michał Karoń)
07.09.2016 15:08 Dodano załącznik "Statut_2016 Szkoły Podstawowej nr 10.pdf" (Michał Karoń)
07.09.2016 15:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.09.2016 14:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.09.2016 14:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.11.2015 13:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.11.2015 13:31 Dodano załącznik "Statut_2015 Szkoły Podstawowej nr 10.pdf" (Michał Karoń)
13.11.2015 13:30 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10 (Michał Karoń)
17.09.2015 13:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 13:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 13:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 13:34 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10" (Michał Karoń)
17.09.2015 13:33 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10 (Michał Karoń)
17.09.2015 13:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.04.2015 09:18 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 16:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 16:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
27.10.2014 15:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.04.2014 12:07 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10" (Michał Karoń)
02.04.2014 12:06 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10 (Michał Karoń)
02.04.2014 11:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.12.2012 13:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.12.2012 13:26 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10" (Michał Karoń)
14.12.2012 13:25 Usunięto załącznik STATUT SP Nr 10 (Michał Karoń)
25.10.2012 13:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 13:04 Dodano załącznik "STATUT SP Nr 10" (Michał Karoń)
25.10.2012 13:03 Usunięto załącznik STATUT (Michał Karoń)
25.10.2012 13:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.10.2012 12:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.07.2012 10:54 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
04.07.2012 10:51 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
04.07.2012 10:48 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
04.07.2012 10:42 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:43 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:28 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:23 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 14:06 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
03.07.2012 13:01 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
08.09.2011 14:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.09.2011 14:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.09.2011 08:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.11.2010 12:21 Usunięto załącznik STATUT (Aleksandra Bartosz)
09.11.2010 12:21 Dodano załącznik "STATUT" (Aleksandra Bartosz)
20.09.2010 09:25 Dodano załącznik "STATUT" (Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:24 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie (Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:22 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
30.09.2009 12:18 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
30.09.2009 12:18 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie" (Michał Wiśniewski)
30.09.2009 12:17 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Będzinie (Michał Wiśniewski)
21.09.2009 12:36 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
21.09.2009 12:31 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
17.04.2009 12:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.04.2009 12:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.04.2008 11:27 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Będzinie (Aleksandra Bartosz)
15.04.2008 11:26 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Będzinie " (Aleksandra Bartosz)
15.10.2007 14:03 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Będzinie (Aleksandra Bartosz)
15.10.2007 14:02 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Będzinie" (Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 15:12 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Będzinie (Aleksandra Bartosz)
14.09.2007 15:11 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 10 w Będzinie" (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:36 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.09.2007 11:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
26.09.2006 09:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2006 14:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 11:10 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 11:07 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)